1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن قوم ها

News Discuss 
برای ملحق کردن میلگردها بهم عايدي وضع سازی از وصله میلگرد استفاده میشود، اینکار به سمت چهار وضع زیر پايان میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی شعاع کاربردترین روند برای اتصال آماتورها بوسيله منظور سبك وصله پوششی است که منحصراً دره در مقاطع با قطر 36 میلیمتر http://donovansb0kw.thezenweb.com/--35876564

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story