1

What Does กำจัดโรคพืช Mean?

News Discuss 
คู่มือการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจไทย (ฉบับผู้ประเมิน) สอดคล้องกับ นายสมศักดิ์ สมานวงศ์ นายกสมาคมอารักขาพืชไทย กล่าวว่า เกษตรกรเริ่มเตรียมแปลงและเริ่มมีการเพาะปลูก ทำให้มีความต้องการและเริ่มซื้อหาปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น ประกอบกับปีนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าปริมาณน้ำฝนจะดี จะเป็นโอกาสที่เกษตรกรได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิดที่ประเทศต้องมีความมั่นคง... https://michelangeloe073jij2.is-blog.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story