1

رشته زبان انگلیسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

News Discuss 
معرفت و محمدزاده، نَوَد (90) چکیدة فارسی و انگلیسی مقالات پژوهشی را در حوزة ادبیات بر اساس دو مدلAutos وIMRD موضوع مطالعه قرار دادهاند (Marefat & Mohammadzadeh, 2013: 37-50). نتایج پژوهش حاکی از انطباق ساختار چکیدههای ادبیات با مدل Automobiles بود. چکیدة پایاننامهها به طور دستی بررسی و ساختار تکاملی، http://charliek5a98.ambien-blog.com/11659236/آموزش-آنلاین-زبان-انگلیسی

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story