1

نگاهی به کمپین پاییزی شهر فرش / برگ ریزان تبلیغاتی - فرصت امروز

News Discuss 
درهمه جای دنیا دولت که بوجود میآید برای اینست که به عنوان نمایندگی از اجتماع و ملت انجام کارهای عمومی و اجتماعی ملت رابعهده بگیرد از یکدست از آنها مالیات بگیرد و بایک دست دیگر به وسیله کارمندان دولت آن مالیات را بخیر و صلاح و سلامت جامعه مصرف https://sociallawy.com/story159113/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story