1

بله شهر فرش ،شهر کاشان است

News Discuss 
میرزا علیاکبر را میشناسیم که در باغشاه از گرفتاران بوده، و چون از آنجا رهایی یافت با دستور محمدعلیمیرزا در تهران نمانده روانه رشت گردید. باری، میرزا عبدالزکی دعا مینوشت. سرکردهی ما همان است دیگر. این را بآقای نجفی نوشته که او را با خود هماندیشه گرداند، و سپس https://johnny1c7yp.ziblogs.com/8607404/خرید-فرش-در-گرگان-فروشگاه-شهر-فرش-ماشینی-در-گرگان

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story